Luật Phòng, Chống Tham Nhũng

Giới thiệu về nội dung

Luật Phòng, Chống Tham Nhũng (Đã Sửa Đổi, Bổ Sung – Có Hiệu Lực Từ 01/02/2013)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và được Quốc hội thông qua. Điểm sửa đổi, bổ sung đáng lưu ý trong Luật sửa đổi, bổ sung là: Người kê khai tài sản có nghĩa vụ giải trình nguồn gốc phần tài sản tăng thêm. Chính phủ quy định mức giá trị tài sản tăng thêm và việc xác định giá trị tài sản tăng thêm, thẩm quyền yêu cầu giải trình, trách nhiệm của người giải trình, trình tự, thủ tục của việc giải trình…

Mời bạn đón đọc.